Home
In het nieuws
Bedrijven
Startend ondernemer
Workshop admin&bel
Referentie workshop
Tarieven en ALV
Downloads
Contact

Samen inventariseren we waar jij / jouw onderneming het meest behoefte heeft.

Administratie in combinatie met aangifte(s) BTW en de fiscale jaarrekening verzorg ik ook voor een vaste pakketprijs. Al vanaf EUR 350,00 excl. BTW.
Dan weet je waar je aan toe bent!

E-mail nu voor een kennismaking: inge@ordning.nl of bel 06-14 61 04 95.
Aan de kennismaking (max. 1 uur) zijn geen kosten verbonden.
Adviesgesprekken worden doorberekend tegen een vooraf overeengekomen uurtarief.
Voor aangiftes Inkomstenbelasting gelden vaste tarieven.
Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

BETREKKING HEBBEND OP OPDRACHTEN EN WERKZAAMHEDEN VERRICHT

DOOR LEDEN VAN HET NEDERLANDS COLLEGE VAN BELASTINGADVISEURS

 

1. Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene

voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon die

lid is van het Nederlands College van Belastingadviseurs

of de rechtspersoon waarvan één of meer

bestuurders lid zijn van het Nederlands College van

Belastingadviseurs.

2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden

verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan

opdrachtnemer opdrachten verstrekt tot het verrichten

van alle mogelijke werkzaamheden behorende tot het

gebruikelijke

werkterrein van de belastingadviseur.

3. Onder werkzaamheden wordt in deze algemene voorwaarden

verstaan de door opdrachtgever aan opdrachtnemer

opgedragen en door laatstgenoemde aangenomen

werkzaamheden die door opdrachtnemer dienen te

worden verricht.

Deze werkzaamheden kunnen onder meer omvatten:

het voeren van een (complete) boekhouding c.q. administratie

ten behoeve van opdrachtgever, het opstellen

van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften

en de eventuele vervolgen daarop, het optreden als

gemachtigde in fiscale procedures, het adviseren

inzake vraagstukken van fiscale en financiële aard, het

op deze terreinen verlenen van bijstand aan opdrachtgever,

alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen

die naar algemeen inzicht en op enig moment

dienstig (kunnen) zijn in verband met bedoelde werkzaamheden.

4. Onder levering wordt in deze algemene voorwaarden

verstaan het in het bezit van opdrachtgever stellen

van de resultaten van de opdrachtnemer opgedragen

werkzaamheden c.q. - indien dit niet mogelijk is -

het verrichten van de opgedragen werkzaamheden.

 

 

 

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen,

zijn deze algemene voorwaarden van toepassing

op alle aanbiedingen, prijsopgaven en werkzaamheden

van opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten

tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder

begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop voortbouwende

werkzaamheden en verbintenissen.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene

voorwaarden zijn slechts van kracht mits en voor

zover schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever

overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen

hebben slechts betrekking op de desbetreffende

overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.

3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige

algemene voorwaarden een overeenkomst werd afgesloten,

wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid

van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer

gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

 

 

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer

zijn tot het moment van totstandkoming

van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en

opdrachtgever vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in

de aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever

uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer

de hem opgedragen werkzaamheden mondeling

dan wel schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur door middel

van een schriftelijke opdrachtbevestiging, of met de

uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare

wijze aanvangt. De in voorgaande zin opgenomen regel

geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.

3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever te laten

weten dat op die overeenkomst deze algemene voorwaarden

van toepassing zijn en tenzij dit reeds eerder

was geschied deze vóór of bij het sluiten van de

overeenkomst aan opdrachtgever ter hand te stellen.

Indien dit laatste redelijkerwijs niet mogelijk is, dient

opdrachtnemer opdrachtgever vóór of uiterlijk bij het

sluiten van de overeenkomst bekend te maken dat deze

algemene voorwaarden bij hem en het secretariaat van

het Nederlands College van Belastingadviseurs

ter

inzage liggen, alsmede dat deze voorwaarden desgewenst

kosteloos aan hem worden toegezonden.

4. Onverminderd hun gehoudenheid tot volledige nakoming

van de uit de overeenkomst tussen opdrachtnemer

en opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen

gedurende de looptijd van de overeenkomst, zijn

opdrachtnemer en opdrachtgever te allen tijde

gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen,

met inachtneming van een termijn van tenminste

twee werkdagen. Opdrachtnemer zal van deze

bevoegdheid geen gebruik maken, tenzij er sprake is

van een onwerkbare situatie of een verstoorde vertrouwensrelatie.

 

 

 

1. Opdrachtnemer voert de hem opgedragen werkzaamheden

zorgvuldig en naar beste weten en kunnen

uit met inachtneming van het op enig moment

geldende Reglement voor de Beroepsuitoefening

van het Nederlands College van Belastingadviseurs.

Opdrachtnemer zendt op schriftelijk verzoek van

opdrachtgever onverwijld aan deze een exemplaar

van de laatste versie van dit Reglement toe.

2. Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer beogen

een bepaald (financieel) eindresultaat ten behoeve

van opdrachtgever te bewerkstelligen, wordt gezien de

aard van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden

nimmer gegarandeerd dat dit beoogde

resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.

3. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de

hem opgedragen werkzaamheden bij hem in loondienst

zijnde personen in te schakelen.

Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de opgedragen

werkzaamheden of onderdelen daarvan, waaronder

het verwerken van gegevens, uit te besteden aan of

te laten verrichten door niet bij hem in loondienst

zijnde derden, indien dit de goede of efficiënte uitvoering

van de opdracht bevordert. Opdrachtnemer

is voor de uitvoering van de werkzaamheden door

deze door hem ingeschakelde personen verantwoordelijk

als ware deze werkzaamheden door opdrachtnemer

zelf uitgevoerd.

4. Opdrachtnemer is behoudens dwingendrechtelijke

voorschriften verplicht tot geheimhouding tegenover

derden die niet bij de uitvoering van de opdracht

zijn betrokken ten aanzien van alle informatie die

hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld,

alsmede van de door verwerking daarvan verkregen

resultaten, tenzij opdrachtnemer daarvan door

opdrachtgever schriftelijk is ontheven.

5. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie

die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt

gesteld aan te wenden voor een ander doel dan

waarvoor zij door opdrachtnemer is verkregen.

6. Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf of een

kantoorgenoot optreedt in een tucht-, civiele-,

bestuursrechtelijke of strafprocedure, gerechtigd

de door of namens de opdrachtgever verschafte

gegevens en informatie alsmede andere gegevens

en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de

opdracht kennis heeft genomen aan te wenden, voor

zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen

zijn voor het voeren van bedoelde procedures.

 

 

 

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen,

wordt een opdracht aanvaard en worden de

overeengekomen werkzaamheden door opdrachtnemer

verricht tegen vergoeding van de overeengekomen (uur)

tarieven en verschotten, of bij gebreke daarvan de door

opdrachtnemer voor de betrokken werkzaamheden

gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten,

vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting

(BTW).

2. Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zendt

opdrachtnemer aan deze een overzicht toe, waarin

opgenomen de door opdrachtnemer gebruikelijk

gehanteerde (uur)tarieven en verschotten.

3. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast

bedrag, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor

meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht

uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening

te brengen, indien deze werkzaamheden voor de

goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk

zijn. Opdrachtgever wordt - tenzij dit redelijkerwijs

niet mogelijk is - vooraf schriftelijk op de hoogte

gebracht van de uitvoering van deze aanvullende

werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen

schriftelijk dient te berichten dat hij zich

met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende

kosten niet kan verenigen, bij gebreke

waarvan opdrachtnemer bevoegd is de aanvullende

werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan

opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,

worden de door opdrachtnemer verrichte

werkzaamheden tenminste eenmaal per kwartaal aan

opdrachtgever gedeclareerd. De declaratie is zodanig

gespecificeerd dat opdrachtgever daaruit voldoende

inzicht verkrijgt in de samenstelling van de componenten

die tezamen het gedeclareerde bedrag

vormen.

2. Betaling van de declaratie(s) dient te geschieden

binnen veertien dagen na de op de declaratie vermelde

datum. Als dag van betaling geldt de dag

van creditering van de daartoe door opdrachtnemer

kenbaar gemaakte bankrekening, ofwel de dag van

ontvangst van het bedrag in contanten.

3. Indien de opdrachtgever niet een natuurlijk persoon

is, is deze niet bevoegd zich op schuldvergelijking of

compensatie te beroepen.

4. Reclame terzake een door opdrachtnemer aan

opdrachtgever verzonden declaratie dient te geschieden

binnen vier weken na de op deze declaratie

vermelde datum. Ieder recht van reclame terzake

een declaratie vervalt door overschrijding van deze

termijn, tenzij opdrachtgever aantoont binnen deze

termijn geen kennis te hebben kunnen nemen van

de declaratie en met bekwame spoed nadien heeft

gereclameerd.

5. De omvang van de door opdrachtnemer verrichte

werkzaamheden wordt vastgesteld aan de hand van de

door opdrachtnemer bijgehouden administratieve (tijd)

gegevens, tenzij deze gegevens aantoonbaar onjuist

zijn.

6. Ingeval van niet c.q. niet tijdige betaling is

opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande

ingebrekestelling door opdrachtnemer is

vereist, over het openstaande bedrag van de declaratie

een vertragingsrente verschuldigd van 1% per

maand of een gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum

tot aan de dag van de algehele voldoening van

het openstaande bedrag.

7. Indien opdrachtgever in verzuim is komen voorts,

vijftien dagen na schriftelijke aanmaning door

opdrachtnemer, alle schaden en kosten ten laste van

de opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,

op de invordering van het openstaande

bedrag, waaronder begrepen de kosten van een eventuele

faillissementsaanvraag. De buitengerechtelijke

incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door

de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde

incassotarief over het verschuldigde bedrag. Onder

de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van

rechtskundige bijstand van opdrachtnemer.

8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van

opdrachtgever betaling van een voorschot of zekerheid

voor het nakomen van diens verplichtingen te

verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan

een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer

voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd diens werkzaamheden

met onmiddellijke ingang op te schorten

c.q. af te breken totdat opdrachtgever alsnog aan

zijn verplichtingen voldoet. Zolang opdrachtgever

niet aan dit verzoek heeft voldaan, is opdrachtgever

in verzuim, zonder dat daartoe enige voorafgaande

ingebrekestelling is vereist.

Blijft naar aanleiding van een verzoek van

opdrachtnemer een voorschot te betalen of zekerheid

te stellen een deugdelijke reactie binnen vijf

werkdagen uit, dan is opdrachtnemer gerechtigd

schriftelijk per aangetekende brief of brief met

ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang de

overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer blijft

onverminderd het recht behouden op betaling van

de reeds door hem verrichte werkzaamheden en op

een aan hem vanwege de ontbinding toekomende

schadevergoeding.

 

 

 

1. Behoudens anders luidende overeenkomst(en) tussen

opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de

aanlevering van de benodigde stukken, boeken,

bescheiden, administratieve en/of andere gegevens,

waaronder de benodigde documenten ter vaststelling

van de identiteit van opdrachtgever op grond van de

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

van terrorisme, door of namens opdrachtgever aan

opdrachtnemer op door opdrachtnemer te bepalen

wijze en in door opdrachtnemer te bepalen vorm en

aantal. Het hier gestelde is ook van toepassing op

de aflevering van stukken, boeken, bescheiden e.d.

door opdrachtnemer aan opdrachtgever.

2. Levering dient plaats te vinden binnen de overeengekomen

termijn, of bij gebreke daarvan binnen een gelet

op de opgedragen werkzaamheden redelijke termijn.

Opdrachtgever dient de benodigde documenten ter

vaststelling van de identiteit van opdrachtgever op

grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en

financieren van terrorisme te leveren voorafgaande aan

de dienstverlening, tenzij op grond van de Wet ter voorkoming

van witwassen en financieren van terrorisme

een later tijdstip is toegestaan.

3. Indien opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook,

geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft voor de uitvoering

van de werkzaamheden benodigde stukken, boeken,

bescheiden, administratieve en/of andere gegevens aan

opdrachtnemer ter beschikking te stellen c.q. deze niet

tijdig of niet volledig ter beschikking van opdrachtnemer

stelt, is opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op

te schorten tot het moment waarop wel voldaan is door

opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot aanleveren van

stukken, boeken, bescheiden etc.

4. Opdrachtnemer is gehouden, indien opdrachtgever

langer dan vier weken na het totstandkomen van de

overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

in gebreke blijft met aanlevering van voormelde bescheiden,

opdrachtgever om nadere informatie te vragen.

Zolang opdrachtnemer zijn werkzaamheden opschort ten

gevolge van het ontbreken c.q. het niet tijdig of niet voldoende

aanleveren van bescheiden door opdrachtgever,

is opdrachtnemer jegens opdrachtgever niet aansprakelijk

voor de daaruit eventueel voortvloeiende directe

of indirecte schade, winstderving, administratieve of

fiscale boete, verhogingen, hoe ook genaamd.

5. Extra kosten, ontstaan als gevolg van het door de

opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk

verstrekken van de door opdrachtnemer verlangde

gegevens of informatie, komen voor rekening van de

opdrachtgever.

 

 

 

Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van alle zich in

het kader van de opgedragen werkzaamheden onder

hem bevindende stukken, boeken, administratieve en/of

andere gegevens en overige bescheiden op te schorten

totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen

jegens opdrachtnemer heeft voldaan, derhalve inclusief

eventueel verschuldigde rente en kosten, dan wel

daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld, een en

ander voor zover deze zaken als zodanig bewerking door

opdrachtnemer hebben ondergaan.

 

 

 

1. Onder reclames wordt in deze algemene voorwaarden

verstaan alle grieven van opdrachtgever wegens

door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden,

evenwel met uitzondering van reclames betreffende

gezonden declaraties.

2. Reclames dienen schriftelijk bij opdrachtnemer te

worden ingediend binnen dertig dagen na (iedere)

levering of - indien het gebrek voor opdrachtgever niet

aanstonds kenbaar was - binnen dertig dagen na constatering

van het gebrek. De reclames dienen een duidelijke

en deugdelijk gemotiveerde omschrijving van de

grieven c.q. geconstateerde gebreken te behelzen.

3. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen dertig

dagen na datum van ontvangst van de reclame,

bij voorkeur schriftelijk, mee of en, in bevestigend

geval, op welke wijze aan de reclame - als zijnde al

dan niet terecht - tegemoet wordt gekomen.

4. Indien de reclame door opdrachtnemer c.q. in overleg

tussen opdrachtnemer en opdrachtgever niet in der

minne kan worden opgelost binnen twee maanden

na ontvangst van de reclame door opdrachtnemer, is

ieder der partijen bevoegd het geschil aan de bevoegde

rechter voor te leggen. Opdrachtnemer is gehouden

opdrachtgever te wijzen op deze mogelijkheid en op de

termijn na het verstrijken waarvan opdrachtgever het

geschil bij de rechter aanhangig kan maken.

5. Reclames geven opdrachtgever niet de bevoegdheid

de verplichting tot betaling van openstaande

declaraties op te schorten, tenzij opdrachtgever

een onherroepelijke bankgarantie stelt terzake van

het verschuldigde bedrag, vermeerderd met 10%

wegens rente en kosten en in deze garantie de

bepaling is opgenomen dat deze door opdrachtnemer

kan worden ingeroepen indien en voor zover

de reclame bij vonnis van de bevoegde rechter

ongegrond wordt bevonden of indien opdrachtgever

terzake deze reclame niet binnen één maand na

het stellen van deze bankgarantie, een geschil bij

de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

 

 

 

De resultaten van de door opdrachtnemer in opdracht

van opdrachtgever verrichte werkzaamheden mogen

door opdrachtgever uitsluitend zelf c.q. binnen de eigen

onderneming en binnen het kader van de verleende

opdracht worden gebruikt, tenzij uit de opdracht uitdrukkelijk

anders voortvloeit of opdrachtnemer aan opdrachtgever

voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend

deze resultaten aan derden te openbaren of deze door

derden te doen gebruiken. Opdrachtgever vrijwaart

opdrachtnemer tegen mogelijke aanspraken van derden

indien opdrachtgever deze bepaling niet nakomt.

 

 

 

1. Eventuele beschadiging of tenietgaan van bij

opdrachtnemer of derde(n) opgeslagen informatie

van opdrachtgever is voor rekening en risico van

opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer aantoonbaar

tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige

opslag van deze informatie. Het is opdrachtnemer

toegestaan bij deze opslag gebruik te maken

van geautomatiseerde systemen.

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor

beschadiging of tenietgaan van informatie tijdens

vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en

op welke wijze dit vervoer plaatsvindt.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken

van derde(n), voortvloeiende uit of verband

houdende met de beschadiging of het tenietgaan

van informatie als hier bedoeld.

 

 

 

1. Opdrachtnemer is gehouden zich te allen tijde

voor mogelijk door opdrachtgever te lijden schade

ten gevolge van gebreken in de uitvoering van de

opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden - daaronder

begrepen het niet-tijdig uitvoeren daarvan - te

verzekeren overeenkomstig de opvattingen en op de

voorwaarden die voor de beroepsgroep in het maatschappelijk

verkeer gelden.

2. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg

van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de

aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden

wordt uitdrukkelijk beperkt tot en uitgesloten boven

het verzekerde bedrag onder de in het vorige lid

bedoelde verzekering van opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele

schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige

uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden,

indien opdrachtgever zijnerzijds niet al het nodige

heeft gedaan om opdrachtnemer in staat te stellen

de hem opgedragen werkzaamheden naar behoren

en tijdig uit te voeren, tenzij deze schade aantoonbaar

geen verband houdt met het in dit opzicht

tekort schieten van opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden

gesteld voor het geval het met de opgedragen werkzaamheden

beoogde (financiële) resultaat of effect

niet wordt behaald.

 

 

 

Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de tussen

hen tot stand gekomen overeenkomst geheel of, voor

zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde

gedeelte daarvan, bij aangetekende brief met

bericht van ontvangst aan de andere partij ontbinden,

indien en zodra zich één van de navolgende omstandigheden

voordoet:

a.) de andere partij komt haar verplichtingen onder de

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand

gekomen overeenkomst, na daartoe schriftelijk in

gebreke te zijn gesteld, binnen 20 werkdagen niet,

niet tijdig of niet behoorlijk na;

b.) de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard

of vraagt surséance van betaling aan;

c.) de andere partij wordt onder curatele gesteld dan

wel onder bewind geplaatst;

d.) de andere partij legt haar bedrijf geheel of gedeeltelijk

stil of staakt deze, dan wel draagt dit geheel of

gedeeltelijk aan een derde over.

 

 

 

1. Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst

tussen opdrachtnemer en opdrachtgever,

die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend,

geldt iedere omstandigheid waarmee opdrachtnemer

bij het totstandkomen van de overeenkomst redelijkerwijze

geen rekening behoefde te houden en

ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de

overeenkomst redelijkerwijs niet van opdrachtnemer

kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet

beperkt tot werkstaking en calamiteiten, zoals waterschade,

brand, diefstal en defecten of storingen in

bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden

gebruikte apparatuur.

2. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever onverwijld

te waarschuwen indien zich bij hem een geval

van overmacht als hier bedoeld voordoet.

3. Ingeval van overmacht plegen partijen overleg

omtrent de daaraan toe te kennen gevolgen.

 

 

 

1. Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en

opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door

Nederlands recht.

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende

met een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

gesloten overeenkomst, hoe ook genaamd,

worden beslecht door de bevoegde burgerlijk rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn op 11 mei 2009

onder nummer 146/2009 gedeponeerd bij de

Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

College Belastingadviseurs, Brenkmanweg 6, 4105 DH Culemborg, telefoon (0345) 54 70 00, fax (0345) 54 70 15, e-mail: info@cb.nl, www.cb.nl

 

 

N. GESCHILLEN

Artikel 15

 

 

M. OVERMACHT

Artikel 14

 

 

L. ONTBINDING

Artikel 13

 

 

K. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12

 

 

J. RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE

Artikel 11

 

 

I. GEBRUIKSRECHTEN OPDRACHTGEVER

Artikel 10

 

 

H. RECLAMES

Artikel 9

 

 

G. RETENTIERECHT

Artikel 8

 

 

F. AANLEVERING, LEVERTIJD EN AFLEVERING

Artikel 7

 

 

E. DECLARATIE EN BETALING

Artikel 6

 

 

D. UURTARIEF EN VERSCHOTTEN

Artikel 5

 

 

C. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

Artikel 4

 

 

B. PRIJSOPGAVEN EN TOTSTANDKOMING

OVEREENKOMST

Artikel 3

 

 

Artikel 2: toepasselijkheid

 

 

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: definities

 


Top

Ordning Fiscaal en Administratie | inge@ordning.nl